Danh sách download
ccsTrainPro

Phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ

Download

ccsTrain

Phần mềm quản lý đào tạo niên chế

Download

ccsQLTB

Phần mềm quản lý Tài sản

Download

ccsHocPhi

Phần mềm quản lý Học phí

Download

Ultraview
Phần mềm điều khiển từ xa
Download
msvbvm50.dll
Thư viên cho win 7,8,10
Download
SQL server 2008 R2 express
SQL server 2012 express
UniKey 64 Bit
editplus_3_31_860
Giải nén 7zip
09_2017_TT-BLDTBXH
Thông tư số: 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ LĐTB & XH về việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích luỹ mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi xét công nhận tốt nghiệp.
10_2017_TT-BLDTBXH
Thông tư số: 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.
14_2007_QD-BLDTBXH
Quyết định số: 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ Chính quy.
17_2017_TT-BLDTBXH
Thông tư số: 17/2017/TT-LĐTBXH ngày 30/06/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTB & XH về đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên.
22_2014_TT-BGDDT
Quyết định số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp hệ chính quy và VHVL, Thay thế QĐ 40 và QĐ46
23_2018_TT-BLDTBXH
Quyết định số: 31_2017_TT-BLDTBXH Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
25_2006_QD-BGDDT
Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy.
31_2017_TT-BLDTBXH
Quyết định số: 31_2017_TT-BLDTBXH về Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học
34_2018_TT-BLDTBXH
Quyết định số: 34_2018_TT-BLDTBXH về Sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 42/2015/tt-blđtbxh ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, thông tư số 43/2015/tt-blđtbxh ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, thông tư số 07/2017/tt-blđtbxh ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, thông tư số 08/2017/tt-blđtbxh ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, thông tư số 10/2017/tt-blđtbxh ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và thông tư số 31/2017/tt-blđtbxh ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học
40_2007_QD-BGDDT
Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp hệ chính quy.
42_2007_QD-BGDDT
Quyết định số: 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 về đánh giá danh hiệu thi đua cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
43_2007_QD-BGDĐT
Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ GD & ĐT
44_2007_QD-BGDDT
Quyết định số: 44/2007/QĐ-BGDĐT của GD & ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTB & XH Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
46_2011_TT-BGDĐT
Quyết định số: 46./2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đào tạo trung cấp chuyên nghiệptheo hình thức vừa làm vừa học. (Thay thế cho QĐ 13/2006/QĐ-BGDĐT)
57_2012_TT-BGDDT
Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
60_2007_QD-BGDDT
Quyết định số: 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày16/10/2007 của Bộ trưởng GD & ĐT về đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.