Danh sách khách hàng thân thiết
Trường Đại học sư phạm NT Trung Ương

- Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrainPro_web.

- Phần mềm quản lý thời khóa biểu.

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

- Phần mềm Quản lý trường học ccsTrain và ccsTrainPro.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrainPro_web.

- Module tích hợp thi trắc nghiệm online Moodle

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUÂN Y 1

- Phần mềm Quản lý trường học ccsTrain và ccsTrainPro.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrainPro_web.

- Module tích hợp thi trắc nghiệm online Moodle

- Module khảo sát sinh viên và giảng viên online

Trường Đại học ngoại ngữ

- Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrainPro_web.

- Phần mềm quản lý thời khóa biểu.

Trường Đại học Thành Đông

- Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrainPro_web.

- Module tích hợp thi trắc nghiệm online Moodle

- Module khảo sát sinh viên và giảng viên online

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG

- Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrainPro_web.

TRƯỜNG CĐ NGHỀ CƠ ĐIỆN VÀ THỦY LỢI

- Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ ccsTrainPro.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrainPro_web.

TRƯỜNG CĐ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH 2

- Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrainPro_web.

Trường cao đẳng Lào Cai

- Phần mềm Quản lý đào tạo theo Niên chế.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrain_web.

- Module tích hợp thi trắc nghiệm online Moodle

Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà

- Phần mềm Quản lý trường học ccsTrain và ccsTrainPro.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrainPro_web.

Trường Quản lý Khách sạn Việt Úc

- Phần mềm Quản lý đào tạo theo Niên chế.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrain_web.

Trường Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa

- Phần mềm Quản lý trường học theo tín chỉ và Niên chế.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrainPro_web.

- Module tích hợp thi trắc nghiệm online Moodle

TRƯỜNG TRUNG CẤP THUỶ SẢN

- Phần mềm Quản lý trường học theo Niên chế.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrainPro_web.

Trường cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn

- Phần mềm Quản lý đào tạo theo Niên chế.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrain_web.

- Phần mềm quản lý thời khóa biểu.

- Module tuyển sinh - xét tuyển và in giấy báo

- Module tích hợp thi trắc nghiệm online Moodle

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NINH

- Phần mềm Quản lý trường học theo học chế tín chỉ ccsTrainPro.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrainPro_web.

- Module tích hợp thi trắc nghiệm online Moodle

TRƯỜNG CAO ĐĂNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

- Phần mềm Quản lý trường học theo học chế tín chỉ ccsTrainPro.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrainPro_web.

- Phần mềm quản lý thời khóa biểu.

- Module tích hợp thi trắc nghiệm online Moodle

Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận

- Phần mềm Quản lý đào tạo theo Niên chế.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrain_web.

- Module tích hợp thi trắc nghiệm online Moodle

Trường Cao đẳng Y tế Bình Định

- Phần mềm Quản lý đào tạo theo Niên chế.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrain_web.

- Module tích hợp thi trắc nghiệm online Moodle

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LẠNG SƠN

- Phần mềm Quản lý đào tạo theo Niên chế.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrain_web.

Trường Trung Cấp Y tế Bà Rịa Vũng tàu

- Phần mềm Quản lý đào tạo theo Niên chế.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrain_web.

Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Nam

- Phần mềm Quản lý trường học theo tín chỉ và Niên chế.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrainPro_web.

Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

- Phần mềm Quản lý đào tạo theo Niên chế.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrain_web.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 1 - BQP

- Phần mềm Quản lý đào tạo theo Niên chế.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrain_web.

TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

- Phần mềm Quản lý đào tạo theo Niên chế.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrain_web.

Trường Trung Cấp Y Tế Hòa Bình

- Phần mềm Quản lý đào tạo theo Niên chế.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrain_web.

Trường Trung Cấp Y Tế Ninh Bình

- Phần mềm Quản lý đào tạo theo Niên chế.

- Cổng thông tin điện tử ccsTrain_web.