Đăng ký xét tuyển online

Đăng ký xét tuyển online
  • Giới thiệu:

    1. Tổ chức cho học viên đăng ký xét tuyển trên môi trường internet trên giao diện PC, Laptop, Taplet, Smartphone

    2. Khi có một học viên đăng ký, website sẽ tự động gửi cho quản trị một Email thông báo. và gửi cho chính học viên đăng ký 02 Email do nhà trường soạn thảo trước: 01 email đăng ký đã nhận được thông tin; 01 email thông báo trúng tuyển.

    3. Chuyển tất cả dữ liệu đăng ký Online sang file Excel