Quản lý minh chứng

 • 1.  Quản lý các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn (TCTC):

  - Người dùng tự định nghĩa các bộ Tiêu chí, tiêu chuẩn.

  - Import các bộ tiêu chí của Bộ giáo dục và Bộ Lao động (Theo mẫu Download).

 • 2.  Quản lý minh chứng (MC):

  - Quản lý hồ sơ, chứng từ, công văn đi, đến, thông báo, Quyết định…

  - Thao tác thu thập MC nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi; Có thể chụp hình, quay phim trên smart phone làm minh chứng.

  - Một MC có thể sử dụng cho nhiều đợt báo cáo khác nhau.

  - Import danh sách MC từ file Excel (Theo mẫu Download).

  - Hỗ trợ tất cả các loại định dạng file đính kèm, cho phép upload cùng lúc nhiều file.

  - Hỗ trợ xem trực tiếp các định dạng: Hình ảnh, video và file *.pdf.

  - Dễ dàng tìm kiếm MC và xem chi tiết nội dung các file MC.

  - Mã hóa MC ngay khi thu thập cho Bộ tiêu chí hoặc cho đợt báo cáo.

 • 3. Viết báo cáo tự đánh giá:

  - Tự tổ chức các đợt báo cáo theo nhu cầu thực tế.

  - Sao chép dữ liệu giữa các đợt báo cáo giúp làm giảm thời lượng viết báo cáo.

  - Tổ chức hội đồng và phân công thành viên viết báo cáo theo từng TCTC.

  - Tự động mã hóa MC tương ứng với từng đợt báo cáo.

  - Tự động sửa đổi MC trong báo cáo đã viết khi xóa hoặc thêm minh chứng.

  - Sao chép mã hóa MC giữa các đợt báo cáo.

  - Tự tổ chức bố cục một báo cáo tự đánh giá (Định nghĩa các chỉ mục cần soạn thảo).

  - Dễ dàng dẫn chứng MC dùng chung và MC riêng cho từng tiêu chí, tiêu chuẩn.

  - Theo dõi tiến độ viết báo cáo, Gửi thông tin trao đổi giữa Thư ký và Thành viên viết báo cáo theo từng TCTC (Xem % hoàn thành, cho điểm, xếp loại tự đánh giá).

  - Biên dịch báo cáo: Ghép nối các phần báo cáo theo bố cục đã định sẵn thành file hoàn chỉnh và ghép nối nội dung minh chứng theo mã hóa minh chứng đã soạn.

  - Xuất báo cáo đã biên dịch sang Microsoft Word.

 • Xem demo tại: http://eqa.edu.vn