Điểm và kết quả học tập

Cập nhật điểm học tập Tổng hợp điểm học tập Điểm rèn luyện
 • 1.  Tổ chức quản lý điểm theo thang 04 và thang 10:

  - Thiết lập quy chế chuyển đổi điểm giữa thang 10 và thang 4 theo quyết đinh của hiệu trưởng

  - Dồng bộ điểm thang 10 và than 04 trong các bảng điểm học ký, năm học, toàn khóa.

  - Tổ chức view và in điểm theo thang 04, tháng 10 và kết hợp giữa hai loại

 • 2.  Tổ chức giảng dạy và nhập điểm theo lớp học phần:

  - Tiếp nhận đăng ký và tổ chức lớp học theo từng môn

  - In danh sách quản lý lớp, điểm danh, bảng ghi điểm kiểm tra, thi.

 • 3.  Tổ chức thi chung:

  - Trộn danh sách các lớp học phần

  - Xét điệu kiện dự thi trước khi xếp phòng thi

  - In danh sách phòng thi, danh sách ghi điểm, danh sách ghi phách.

 • 4.  Tổ chức nhập điểm chuyển, điểm miễn:

  - Nhập điểm chuyển cho từng sinh viên theo môn.

  - Điểm chuyển và miễn không hiển thị và không tín vào điểm học kỳ, năm học, chỉ được tính vào điểm tích lũy toàn khóa.

 • 5.   Tổng hợp điểm học tập theo từng học kỳ, năm học:

  - Căn cứ và điểm Môn học của từng sinh viên để tổng hợp điểm học kỳ, năm học

  - Mỗi sinh viên có thể có số môn học trong cùng một học kỳ, năm học khác nhau do phụ thuộc vào số môn học đăng ký

 • 6. Tổng hợp điểm toàn khóa, điểm tích lũy:

  - Tổng hợp tất cả điểm các môn đã đăng ký học tính từ đầu khóa đến thời điểm hiện tại.

  - Tổng hợp điễm các môn đã tích lũy để tính được điểm trung bình chung tích lũy -> quy về niên khóa cho sinh viên.

  - Xét học vụ theo quy chế hiện hành, đưa ra danh sách được học tiếp, cảnh cáo hoặc thôi học.

  - Thống kê điểm theo than 4 và thang 10 để xét học bổng.

 • 7. In và xuất bảng điểm:

  - In bảng điểm học kỳ, năm học, điểm tổng kết cuối khóa

  - Xuất ra excel để lưu trữ các loại bảng điểm