Đào tạo - Quản lý Tài chính

Đào tạo - Quản lý Tài chính - quản lý học phí Đào tạo - Quản lý Tài chính - quản lý học phí Đào tạo - Quản lý Tài chính - quản lý học phí Đào tạo - Quản lý Tài chính - quản lý học phí
 • 1.  Định nghĩa Các khoản thu - Đối tượng:

      Ngoài việc thu học phí, phần mềm còn hỗ trợ thu thêm các khoản khác như tiền bảo hiểm, tiền đồng phục…

 • 2.   Định nghĩa các chế độ (%) miễn giảm

      Định nghĩa các mức miễn giảm để áp dụng cho từng loại hồ sơ.

 • 3. Định mức học phí theo Học phần

       Cài đặt và quản lý mức học phí của từng học phần trong học kỳ

 • 4. Định mức học phí theo (học kỳ (Đợt))

      -Định mức học phí từng học kỳ cho từng ngành, từng lớp. Một khóa học có thể chia thành nhiều học kỳ, nhiều đợt để thu tiền. Học phí mỗi học kỳ được định nghĩa theo Ngành, Năm vào trường, Hình thức đào tạo và đối tượng học

 • 5. Hồ sơ miễn giảm học phí

      Cập nhật và quản lý hồ sơ miễn giảm của sinh viên toàn trường. Đồng thời xem được số tiền miễn giảm của mỗi sinh viên cũng như toàn trường

 • 6. Thiết kế mẫu in hóa đơn (Phiếu thu)

      Đối với một số trường dùng mẫu phiếu thu tự in (theo mẫu hóa đơn VAT đã đăng ký với Bộ tài chính). Nên các thông tin in ra phải được thiết kế theo mẫu. chức năng này sẽ giúp việc đấy.

 • 7. Kế hoạch thu theo học kỳ (đợt)

      Giúp cán bộ thu lên kế hoạch thông báo hạn nộp học phí cho các lớp và nhập định mức từng học kỳ

 • 8. Lập phiếu thu

      là cửa sổ tích hợp các tính năng của một phiếu thu như: Số chứng từ, ngày chứng từ, người nộp tiền, người thu tiền, số tiền thực thu, danh sách các học phần được thu tiền

 • 9. Chứng từ thu trong ngày

       Quản lý danh sách phiếu thu trong ngày hoặc một khoản thời giang. Được xem như sổ cái để quản lý doanh thu theo ngày, theo khoản thời gian

 • 10. Cập nhật học phí từ Excel

      Nộp học phí thông qua ngân hàng (Sau khi đăng ký học phần cho học kỳ, Phòng đào tạo sẽ tính tổng số tiền (sau khi miễn giảm) học phí cần phải nộp và xuất ra file dưới dạng file excel và gửi cho ngân hàng). Tại ngân hàng sẽ kiểm tra tài khoản và chuyển số tiền học phí từ tài khoản của sinh viên vào tài khoản nhà trường. Khi kết thúc việc chuyển khoản Ngân hàng sẽ gửi về trường 1 file excel kết quả chuyển thành công).

 • 11. Danh sách nợ học phí

      Có những sinh viên đăng ký nhưng không nộp học phí để học. Chức năng này giúp cán bộ quản lý lọc ra tất cả những học phần chưa nộp học phí để xóa đi trước khi in danh sách lớp học phần.

 • 12. Tính học phí qua đăng ký

      Để chuyển cho ngân hàng số tiền phải nộp của mỗi sinh viên hoặc thông báo cho sinh viên biết số tiền học phí phải nộp

 • 13. Học phí theo học phần

      Do phần mềm có chức năng tách học phí thành hai liên khi thu (Học phí học phần học lần 1 và học phí học phần học lại lần 2,3). Nên việc thống kê cũng tách làm hai

 • 14. Thống kê các khoản thu

      Thống kê tất cả các khoản thu trong trường: Học phí, các khoản thu khác. Theo ngày thu hoặc theo số chứng từ.

 • 15. Báo cáo công nợ theo học kỳ

      Xem danh sách nộp học phí và chưa nộp học phí theo từng lớp, từng kỳ hoạc toàn khóa