Đào tạo - Quản lý Hồ sơ

Quản lý hồ sơ lý lịch Quản lý hồ sơ lý lịch
 • 1.  Hồ sơ sinh viên tuyển sinh:

  - Quản lý các khóa tuyển sinh, đợt tuyển sinh, các ngành/nghề.

  - Cập nhật các thông tin cá nhân phục vụ thống kê phân vùng dữ liệu như: Địa chỉ (Tỉnh, huyện, xã), Trường PTTP, Nguồn tin...

 • 2.   Hồ sơ sinh viên đào tạo

  - Tổ chức quản lý hồ sơ theo cây thư mục, Khoa -> Ngành -> Khóa -> Lớp

  - Thừa hưởng dữ liệu hồ sơ cá nhân của hồ sơ tuyển sinh và bổ sung thêm các thông tin cần thiết cho quá trình đào tạo: Họ tên, liên lạc Cha, mẹ, Số chứng minh thư, Tôn giám, trình độ Ngoại ngữ...

  - Tổng hợp quá trình hoc tập tại trường và hồ sơ cá nhân đề tra cứu khi cần: Quá trình học tập, Điểm môn học, điểm học kỳ, năm học, học phí, tốt nghiệp ...

  - Xuất hồ sơ cá nhân khi cần thiết

 • 3. Hồ sơ cán bộ - giảng viên

  - Quản lý hồ sơ cán bộ theo từng khoa/ phòng/ ban.

  - Quản lý thông tin cá nhân như bộ hồ sơ lý lịch

  - Cấp tài khoản và phân quyền sử dụng phần mềm và cổng thông tin điện tử

  - Phân chia môn giảng dạy cho từng cán bộ - giảng viên.