Đào tạo -Xét Tốt nghiệp

Phần mềm Quản lý đào tạo -Xét Tốt nghiệp - cấp bằng Phần mềm Quản lý đào tạo -Xét Tốt nghiệp - cấp bằng Phần mềm Quản lý đào tạo -Xét Tốt nghiệp - cấp bằng Phần mềm Quản lý đào tạo -Xét Tốt nghiệp - cấp bằng
 • 1.  Xếp danh sách phòng thi:

      Xáo trộn danh sách các lớp trong cũng một ngành theo thứ tự A-Z để chia phòng thi. Chia phòng thi theo từng học phần.

 • 2.   In danh sach

  - In danh sách phòng thi

  - in danh sách đối chiếu phách

  - In danh sách ghi điểm

 • 3.   Nhập điểm theo phòng thi

      Sau khi danh sách đã được xáo trộn và sắp xết theo số báo danh. Việc nhập điểm theo lớp không còn phù hợp nữa nên phần mềm hỗ trợ chức năng này để nhập điểm theo phòng thi, thứ tự nhập điểm tương đồng với thứ tự in danh sách (đều sắp xếp theo số báo danh tăng dần). Điểm sau khi nhập sẽ tự động đưa về bảng điểm mỗi sinh viên.

 • 4.   Điều kiện xét tốt nghiệp (GDTC,GDQP,Kỷ luật,Hồ sơ)

      Xác lập các điều kiện cần thiết để xét công nhận tốt nghiệp như: Chứng chỉ giáo dục thể chất, chứng chỉ giáo dục quốc phòng, kỷ luật, thiếu hồ sơ, thiếu học phí, nợ vay vốn…

 • 5.   Thống kê số lượng xét tốt nghiệp

      Lọc danh sách những sinh viên đã vượt thời gian học tại trường, không xét tốt nghiệp cho những sinh viên này

 • 6.   Quản lý sổ lưu bằng, Quản lý văn bằng

      Dựa theo các điều kiện trên, và điểm tích lũy. Phần mềm sẽ xét công nhận tốt nghiệp theo đúng quy chế 43 của bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 7.   Thống kê văn bằng

      Thống kê số lượng đạt, không đạt và tỷ lệ phần trăm xếp hạng tốt nghiệp.

 • 8. Thiết kế và in bằng tốt nghiệp lên phôi

      Thiết kế mẫu in theo phôi bằng được in sẵn. Các mẫu in khi đã thiết kế ổn định được lưu lại và sử dụng cho các lần sau, không cần thiết kế lại. Có thể thiết kế nhiều mẫu theo nhiều phôi khác nhau trong phần mềm.