Phần mềm quản lý Học phí

Phần mềm quản lý Học phí Phần mềm quản lý Học phí
 •        Xem chi video giới thiệu tại: http://hocphi.quanlydaotao.edu.vn/


          Phần mềm Quản Lý học phí và các khoản thu khác dành cho hệ thống các trường Mẫu giáo, trường Phổ thông cấp 1,2,3, các trung tâm giáo dục nội trú...., bao gồm những module sau:

       1. Quản lý học phí, tiền bán trú, tiền ăn, tiền vệ sinh,.....

       2. Quản lý mua bán văn phòng phẩm, quần áo đồng phục.....

       3. Quản lý thu chi nội bộ: Thu các khoản khác ngoài học phí, chi lương, chi mua văn phòng phẩm, chi nhập đồng phục ....

       4. Thống kê sổ quỹ tiền mặt hàng tháng, quý.

 • 1.  Module Quản lý học phí

  1. Quản lý danh sách lớp học từng khối.

  2. Quản lý danh sách học sinh.

  3. Định nghĩa các khoản thu.

  4. Định mức học phí cho từng học sinh trong từng tháng.

  5. In phiếu thông báo học phí và các khoản cần thu trong tháng, in báo nợ trước (nếu có). In phiếu báo kèm theo mã vạch là mã hồ sơ của từng học sinh.

  6. Lập phí thu từng học sinh theo tháng dựa trên phiếu báo.

  7. Thống kê số lượng thu theo ngày, theo từng cán bộ thu.

  8. Thống kê công nợ của học sinh theo tháng.

  9. Thống kê các khoản thu từng tháng cho toàn trường.

 • 2.   Module Quản lý mua bán (văn phòng phẩm, đồng phục...)

  1. Định nghĩa danh mục các vật phẩm, giá dự kiến nhập, giá dự kiến xuất.

  2. Lập phiếu nhập, in phiếu nhập -> lập phiếu chi tiền nhập -> in phiếu chi tiền

  3. Lập phiếu xuất, in phiếu xuất -> lập phiếu thu -> in phiếu thu tiền.

  4. Lập bảng kê nhập xuất theo thời gian.

  5. Lập bảng kê nhập - Xuất -Tồn -> Doanh số, lỗ, lãi.

 • 3. Module Thu Chi nội bộ

  1. Định nghĩa các khoản thu, khoản chi nội bộ.

  2. Quản lý số thu, lập và in phiếu thu.

  3. Lập báo cáo từng khoản thu theo tháng, quý...

  4. Quản lý sổ chi, lập và in phiếu chi.

  5. Lập báo cáo từng khoản chi theo tháng, quý...

 • 4. Lập sổ quỹ tiền mặt từng ngày dựa trên tiền:

  Tiền Thu Học Phí - Tiền Nhập hàng + Tiền Xuất hàng + Tiền Thu nội bộ - Tiền Chi nội bộ