Khảo sát Giảng viên, sinh viên online

Khảo sát Giảng viên, sinh viên online Khảo sát Giảng viên, sinh viên online Khảo sát Giảng viên, sinh viên online
 • 1.  Tổng quan module khảo sát:

          Giúp nhà trường tạo ra các đợt khảo sát để lấy ý kiến từ sinh viên, giảng viên….

          Được tổ chức chạy trên môi trường internet, hosting website được cài đặt trên máy chủ của trường, kết nối với dữ liệu phần mềm ccsTrain, ccsTrainPro để kiểm tra account theo mã sinh viên.

          Module được trển khai chạy trên đa giao diên: trên PC, laptop, tablet, smartphone...

 • 2.  Tạo ngân hàng câu hỏi khảo sát

  - Câu hỏi: chọn một câu đúng

  - Câu hỏi: chọn nhiều câu đúng

  - Câu hỏi dạng lấy ý kiến

  - Chỉnh sửa câu hỏi

  - Sao chép, nhân đôi câu hỏi

 • 3. Tạo đợt khảo sát (Tạo đề)

  Mỗi khi cần khảo sát một vấn đề nào đó, Phần mềm cho phép người dùng tạo mới một đợt khảo sát, chọn câu hỏi từ ngân hàng có sẵn và theo dõi thống kê đợt khảo sát đó

  Tạo đợt khảo sát tự do hoặc theo từng học phần

 • 4. Thống kê, tính % các câu hỏi khảo sát

  Dựa trên số lượng người tham gia khảo sát, phần mềm sẽ đưa ra thống kê chi tiết phần trăm (%) từng câu, từng mục câu hỏi.