Quản lý tài sản - thiết bị

Quản lý tài sản - thiết bị Quản lý tài sản - thiết bị
 • Giới thiệu

           Phần mềm Quản lý Tài sản - Thiết bị trường học ccsQLTS đáp ứng nghiệp vụ quản lý tài sản trong trường học như: Quản lý các loại tài sản có trong trường, quản lý người sử dụng tài sản, quá trình cấp phát, thu hồi, sửa chữa. Tính khấu hao sản từng tài sản. Cho sinh viên thuê thực hành.

           Phần mềm hoạt động trên hệ thống mạng LAN, cho phép nhiều người có thể khai thác hệ thống dữ liệu dùng chung.

  Các chức năng chính của phần mềm

  1. Quản lý danh mục kho tài sản: Quản lý thông tin chung về tài sản, trang thiết bị (Tên, Số lượng, giá gốc, xuất xứ…), phân nhóm tài sản, tổ chức theo mô hình cây.

  2. Quản lý các phòng, ban, tổ… nhân viên trong các bộ phận.

  3. Quản lý Danh sách các khoa, ngành, lớp, sinh viên trong lớp.

  4. Quản lý các khu giảng đường, số tầng, số phòng học.

  5. Cấp phát, phân bổ tài sản, trang thiết bị: Quản lý thông tin về việc cấp phát tài sản, trang thiết bị từ kho đến các đơn vị (ban, phòng,khóa, lớp…), cá nhân (Nhân viên, sinh viên).

  6. Quản lý điều chuyển tài sản giữa: kho, các đơn vị, cá nhân sử dụng.

  7. Quản lý khấu hao tài sản: Quản lý % khấu hao theo năm, tính % còn lại, giá trị còn lại.

  8. Thanh lý tài sản: Thanh lý tài sản đã hết khấu hao.

  9. Hồ sơ vật tư, thiết bị: Lịch sử của một vật tư (Thông tin nhập, các đơn vị đã sử dụng qua các lần điều chuyển, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp, giá trị gốc, khấu hao, còn lại…)