Thanh toán học phí qua VNPAY

Thanh toán học phí qua VNPAY
 • 1.  Quy định ngày nộp học phí cho mỗi học kỳ:

      Quy định ngày cụ thể được nộp hoc phí qua cổng thanh toán VNPAY, thường ấn định ngày khi đã ổn định việc đăng ký môn học

 • 2.   Liệt kê danh sách lớp học phần chính thức được học để sinh viên chọn nỘp học phí

      Hiển thị thông tin môn học và số tiền học phí từng môn học để sinh viên kiểm tra số tiền phải nộp

 • 3. Kết nối với VNPAY để nộp học phí

      Liên kết Cổng thanh toán VNPAY để chuyển khoản thanh toán qua điện thoại di động

 • 4. Phản hồi kết quả chuyển tiền:

      Nếu việc chuyển tiền thành công, Phần mềm sẽ tự động tạo phiếu thu vào database phần mềm và bật chế độ đã nộp học phí cho các lớp học phần đã nộp tiền

      Nếu việc chuyển tiền không thành công thì sẽ thông báo cho sinh viên lý do chuyển khoản không thành công từ VNPAY trả về.