Module Lập thời khóa biểu

Phần mềm Lập và quản lý thời khóa biểu - Giảng viên đăng ký lịch dạy Phần mềm Lập và quản lý thời khóa biểu - Giảng viên đăng ký lịch dạy Phần mềm Lập và quản lý thời khóa biểu - Giảng viên đăng ký lịch dạy Phần mềm Lập và quản lý thời khóa biểu - Giảng viên đăng ký lịch dạy
 • A. GIỚI THIỆU CHUNG

      Qua một thời gian dài làm việc với các trường ĐH, CĐ, TC trong và ngoài công lập trong cả nước về phần mềm quản lý sinh viên, quản lý điểm dành cho đào tạo theo hình thức niên chế và tín chỉ, chúng tôi đã thấu hiểu phần nào những khó khăn của cán bộ nhà trường trong công tác quản lý và nhận biết được sức mạnh to lớn của CNTT khi đưa ứng dụng vào nhà trường để quản lý, đã giúp cho cán bộ nhà trường rất nhiều, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng đào tạo.

      Sau khi thành công ở hai phần mềm quản lý đào tạo theo hệ niên chế và phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ, công ty lên kế hoạch, phân công chuyên viên, kết hợp với một số cán bộ chủ chốt, chuyên viên đào tạo của một số trường học thuộc nhiều mô hình đào tạo, nghiên cứu về việc lập và quản lý thời khóa biểu cho trường học.

      Qua hơn hai năm nghiên cứu, phân tích dữ liệu và triển khai viết phần mềm, đến nay chúng tôi đã có được những thành công nhất định, đã cho ra đời module Lập và Quản lý Thời khóa biểu với những tính năng ưu việt, hỗ trợ rất nhiều cho cán bộ nhà trường, nhất là cán bộ làm công tác xếp thời khóa biểu.

 • B. QUY TRÌNH THỰC HIỆN 1. Phòng đào tạo (PĐT) hoặc giáo vụ bộ môn (BM) chuẩn bị dữ liệu ban đầu:

    -  Cập nhật dữ liệu ban đầu: Môn học, giảng viên, khi giảng đường phòng học…

    -   Cập nhật ngày nghỉ trong năm: các ngày lễ, ngày nghỉ đặc biệt khác…

    -   Nhập các ràng buộc về giảng viên, môn học, lớp học: số tiết tối đa một học kỳ cho giảng viên, quy định các phòng học đặc thù cho từng môn học…Ngày bắt đầu, kết thúc môn học…

    -   Báo giảng cho giảng viên: Báo cho giảng viên biết những môn học, lớp học mình có thể tham gia giảng dạy trong học kỳ…

 • 2. Giảng viên đăng ký lịch học cho từng lớp:

    -   Dựa vào các thông tin dữ liệu ban đầu do PĐT/BM đã chuẩn bị sẵn, giảng viên sẽ đăng ký lịch dạy của mình: môn học, lịch học.

    -   Việc đăng ký sẽ được hỗ trợ tự động tăng dần theo từng tuần bắt đầu từ ngày giảng viện xác định dạy, tự động kiểm tra lịch bận của giảng viên, lớp, phòng và bỏ qua ngày nghỉ đã cài đặt sẵn.

 • 3. Phòng đào tạo duyệt lịch đăng ký để công bố lịch dạy chính thức:

    -   Sau thời gian để giảng viên đăng ký, PĐT sẽ kiểm tra dữ liệu đã được giảng viên đăng ký như thế nào để có kế hoạch công bố chính thức cho Giảng viên và sinh viên theo đó thực hiện.

    -   Giải quyết những giảng viên không đăng ký được lịch hoặc những lớp đã đặt nhiều điều kiện về phòng học, ca học dẫn đến không đăng ký dạy được.

    -   Tăng hoặc giảm ngày bắt đầu, kết thúc môn học….

    -   Xem hiệu suất phòng để có kế hoạch mở thêm hoặc giảm lớp.

 • 4. Sau khi công bố lịch giảng dạy

    -   Các lịch đã được giảng viên đăng ký và được công bố sẽ không được chỉnh sửa, thay đổi cho đến khi hủy công bố trở lại.

    -   Xuất và in lịch dạy cho Giảng viên và lịch học cho viên toàn trường.

    -   Hiển thị lịch dạy lên web cổng thông tin đào tạo để giảng viên và sinh viên tra cứu.

    -   Tích hợp lịch dạy vào hệ thống E-Learning của trường (module Quản lý dạy học trực tuyến)